• روزنامه تلگرامی 90 البرز
  • تاریخ انتشار : ۹ خرداد سه شنبه ۱۳۹۶ ساعت ۵:۳۳:۵۶

نظرات کاربران

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

ارسال نظر