بدعت بد فرسایشی شدن انتخابات هیئت های ورزشی در البرز

در حالی که انتظار می رود  برگزاری انتخابات هیئت های ورزشی در این استان پس از یک دهه فعالیت استانی البرز به ضوابط واستانداردها نزدیک تر باشد اما متاسفانه این فرایند هرچه به جلوتر آمده با برخی تصمیمات دچار مشکلات عدیده شده است.

به گزارش 90 البرز، تاخیر در برگزاری مجامع انتخاباتی و اداره هیئت های ورزشی به شکل سرپرستی در یک بازه زمانی طولانی از جمله آفت هایی است که در زمان مدیریت قبلی ورزش استان رواج یافت ومتاسفانه در حال حاضر نیز شاهد ادامه آن هستیم.

قبح اداره سرپرستی طولانی مدت یک هیئت ورزشی و دست به دست شدن آن  با 3  و4سال سرپرستی متوالی و تغییر پی در پی مسئول در هیئت ورزش های همگانی وهیئت انجمن های ورزشی البرز  شکست ومتاسفانه شاهد تکرار آن در دیگر هیئت های ورزشی هستیم.

این رویه سبب آسیب فراوان به شالوده و جایگاه آن هیئت ورزشی در البرز وکشور و جای تعجب آنکه به نظر می رسد این رویه ناصواب قرار است به عنوان یک متد و روش در دیگر هیئت های ورزشی و با شدت و ضعف اتفاق بیفتد.

در ماه های اخیر بوده اند هیئت های ورزشی که در برگزاری مجامع انتخاباتی و تعیین تکلیف متولی خود با تاخیر مواجه شده اند و از این ناحیه آن رشته ورزشی دچار آسیب های جبران ناپذیری شده است.

این اتفاق در ماه های اخیر برای تیراندازی و والیبال وشمشیربازی و ... نیز رخ داده و این رشته های ورزشی پرظرفیت البرز نیز وارد دومینوی فرسایشی تاخیر در برگزاری انتخابات و اداره آسیب زای سرپرستی شده اند.

سوال ما و خیلی از جامعه ورزش از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان البرز این است که پشت تاخیر در برگزاری انتخابات و زمانبر کردن فرایند برگزاری مجامع چه منطق و هدفی قرار دارد و اگر این رویه به نفع ورزش است آن را به ما توضیح دهند و اگر فشاری از بیرون به مدیریت ورزش استان وارد می شود برای جامعه ورزش شفاف سازی کنند.

قطع به یقین اداره یک هیئت ورزشی آنهم به مدت یک سال ، دو ساله ،سه سال و حتی چهارسال یک موفقیت و شهرت محسوب نمی شود و قرار هم نیست که در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود و فقط وفقط  نشانگر ضعف وعدم تدابیر لازم در این خصوص  است.

در عین حال این رویه خدای ناکرده برخی شائبه ها در خصوص مهندسی انتخابات را به اذهان متبادر می کند و چه بهتر که هر چه زودتر این رویه معیوب و پرمشکل آسیب شناسی شده و برای برون رفت از آن چاره اندیشی شود.

بر این باوریم که یک رشته ورزشی تنها در سایه یک ثبات می تواند رشد و توسعه پیدا کند و برای خود اهداف وچشم انداز تعریف کند و حال آنکه متاسفانه آفت زمانبر شدن معرفی متولیان هیئت های ورزشی در البرز مانع از دست یابی به رشد مورد انتظار شده است.

مجتبی علی مردانی