گزارش اختصاصی 90 البرز/بازگشت پاس تهران به فوتبال ایران

گزارش اختصاصی 90 البرز از آغاز به كار تیم پاس تهران از لیگ دسته ۲ كشور در گفتگو با ناصر فریاد شیران سرمربی این تیم