پیگیری واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی در مرحله اول

ادامه واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی در مرحله نخست امروز در ستاد پزشکی ورزشی آزادی انجام می‌شود.

پس از آنکه سه شنبه هفته گذشته واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی آغاز شد و شمار قابل توجهی از اعضای کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک و همچنین برخی ملی پوشان شرکت کننده در رقابت‌های گزینشی واکسیناسیون شدند، این مهم تا دقایقی دیگر پیگیری می‌شود.

یادآور می‌شود، دوز دوم تزریق واکسن ۲۸ روز پس از دریافت دوز اول به المپیکی‌ها تزریق می‌شود.